Ads

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Kế Hoạch Tổ chức Đại hội Đội tình nguyện Kỳ Anh Khoá II

Posted by Lê Thái Bình  |  No commentsKẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Đội tình nguyện Kỳ Anh
Khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Hội huyện Kỳ Anh về việc tổ chức Đại hội Đội tình nguyện Kỳ Anh;

Căn cứ chương trình hoạt động năm 2015 của Đội và tình hình thực tế;
Ban Chủ nhiệm Đội xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đội khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2017 cụ thể như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích
-         Đánh giá kết quả thực hiện, những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2013 - 2015; xây dựng Phương hướng hoạt động của Đội khoá II nhiệm kỳ 2015 – 2017.
-         Kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm khoá I.
-         Chuẩn bị và bầu nhân sự Ban Chủ nhiệm khoá II nhiệm kỳ 2015 – 2017, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

2.     Yêu cầu
-         Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng quy định, chấp hành những định hướng, chỉ đạo của Uỷ ban Hội huyện và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.
-         Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành viên.
-         Có sức lan tỏa đối với phong trào tình nguyện trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của thành viên Đội và các đối tượng khác cho nội dung văn kiện Đại hội, đồng thời có sự chứng kiến của nhiều đội hình tình nguyện khác.
-         Ban Chủ nhiệm khoá II nhiệm kỳ 2015 – 2017 phải đảm bảo có năng lực, phẩm chất, nhiệt huyết, có uy tín, tinh thần đoàn kết và có khả năng tập hợp thanh niên, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

II.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.     Thời gian
13h – 17h30 ngày 01/11/2015.
-         13h – 14h: phiên trù bị.
-         14h – 17h30: phiên chính thức.
2.     Địa điểm
-         Hội trường cơ quan Khối dân thị xã Kỳ Anh.
III.           THÀNH PHẦN THAM GIA
1.     Đại biểu, khách mời
-         Uỷ ban Hội huyện Kỳ Anh.
-         Huyện đoàn Kỳ Anh, thị đoàn Kỳ Anh.
-         Đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, tài trợ.
-         Đại diện các đội hình tình nguyện, từ thiện trên địa bàn Hà Tĩnh;
-         Đại diện các Đoàn xã đã phối hợp hoạt động.
2.     Toàn thể thành viên Đội
-         Mời cả cựu thành viên.
IV.            NỘI DUNG ĐẠI HỘI
-         Tổng kết hoạt động của Đội trong khoá I.
-         Kiểm điểm, đánh giá vai trò của Ban Chủ nhiệm.
-         Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Đội trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2017.
-         Hiệp thương dân chủ chọn cử ra Ban Chủ nhiệm  khoá II nhiệm kỳ 2015 – 2017.

V.   BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Thành lập Ban Tổ chức Đại hội
TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công
        1             
Lê Xuân Hoàng
Đội trưởng
Trưởng ban
        2             
Trương Mạnh Hùng
Trưởng Ban Đối ngoại và truyền thông
Phó Ban
        3             
Lê Thái Bình
Ban Đối ngoại và truyền thông
Thành viên
        4             
Nguyễn Thị Thu
Trưởng ban Tài chính và thủ quỹ
Thành viên
        5             
Nguyễn Tài Nam
Ban Sự kiện
Thành viên
        6             
Lê Thị Bích Hạnh
Ban Đối nội
Thành viên
        7             
Nguyễn Thị Huyền My
Ban Sự kiện
Thành viên
        8             
Nguyễn Trung Đức
Ban Đối nội
Thành viên
        9             
Hoàng Mai
Ban Sự kiện
Thành viên

2.     Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội
a.      Tiểu ban nội dung và nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau
-         Đ/c Lê Xuân Hoàng                  Trưởng tiểu ban
-         Đ/c Trương Mạnh Hùng            Thành viên
-         Đ/c Nguyễn Thị Huyền My       Thành viên
* Nhiệm vụ: chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm các nội dung chính sau:
-         Dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Đội nhiệm kỳ 2015 – 2017.
-         Chuẩn bị và tổ chức thực hiện tham luận phục vụ Đại hội :
-         Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin cho nội dung văn kiện Đại hội:
-         Soạn thảo đề cương thảo luận cho văn kiện theo từng tổ thảo luận.
-         Lấy ý kiến góp ý thành viên.
-         Chuẩn bị phương án nhân sự Ban Chủ nhiệm trình Đại hội.
b.     Tiểu ban hoạt động và điều kiện đảm bảo: gồm các đồng chí có tên sau
-         Nguyễn Tài Nam                       Trưởng tiểu ban
-         Phan Đức Long                        Thành viên
-         Lê Thị Bích Hạnh                     Thành viên
-         Nguyễn Trung Đức                   Thành viên
* Nhiệm vụ:
-         Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
-         Tham mưu chương trình văn nghệ.
-         Trang trí Hội trường (bàn ghế đại biểu, market, bàn ghế đoàn chủ tịch, thư ký, bảng tên).
c.     Tiểu ban truyền thông: gồm các đồng chí có tên sau
-         Lê Thái Bình                            Trưởng tiểu ban
* Nhiệm vụ:
-         Xây dựng nội dung tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đội trên các phương tiện thông tin và các hoạt động trước, trong và sau Đại hội.
-         Giới thiệu bộ ảnh tiêu biểu các hoạt động của Đội.
-         Xây dựng clip về hoạt động của Đội để chiếu tại đại hội.
-         Lưu lại clip, hình ảnh suốt quá trình tổ chức Đại hội.
d.     Tiểu ban hậu cần: gồm các đồng chí có tên sau
-         Nguyễn Thị Thu                        Trưởng tiểu ban
* Nhiệm vụ:
-         Tham mưu kinh phí .
-         Bố trí nhân sự phục vụ công tác hậu cần.
-         Tham mưu danh sách khách mời và gửi thư mời đại hội trước 05 ngày diễn ra đại hội.
-         In ấn và chuẩn bị các văn bản cho Đại hội.
-         Chuẩn bị nước phục vụ đại hội.
-         Đội ngũ tiếp tân phục vụ đại hội.
VI.            TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-         18/10/2015: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội tới toàn thể thành viên.
-         28/10/2015: Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội lên Uỷ ban Hội huyện.
-         18-28/10/2015: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội và các vấn đề liên quan.
-         30/10/2015: Họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho chương trình Đại hội.
-         01/11/2015: Tổ chức Đại hội.
-         03/11/2015: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.
Trên đây, là kế hoạch tổ chức Đại hội Đội tình nguyện Kỳ Anh khoá I, nhiệm kỳ 2015 – 2017, vì sự phát triển của Đội đề nghị Ban Chủ nhiệm, Ban Tổ chức Đại hội và toàn thể thành viên Đội nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Hội huyện Kỳ Anh
- BCN Đội tình nguyện Kỳ Anh;
- Lưu.

TM. BAN CHỦ NHIỆM
ĐỘI TRƯỞNGLê Xuân Hoàng


10/27/2015 11:19:00 CH Share:

0 nhận xét:

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Bản Quyền

Đây là trang thông tin điện tử chính thức của Đội tình nguyện Kỳ Anh. Mọi sự sao chép, trích dẫn phải ghi rõ nguồn.

Giới Thiệu

Đội tình nguyện Kỳ Anh là một đội quy tụ tất cả những người con hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Kỳ Anh và hướng về quê hương Kỳ Anh thân yêu!
© 2014-2016 Đội tình nguyện Kỳ Anh    |    Liên hệ, góp ý: tinhnguyenkyanh [at] gmail [dot] com
Proudly Powered by Blogger      |      Botox Responsive Blogger Template by Bloggertheme9
back to top